Příspěvky

Informace pro žadatele o příspěvky z dotačního programu COVID – Nájemné Výzva 2

Informace pro žadatele o příspěvky z dotačního programu COVID – Nájemné Výzva 2

Dne 16. 10. 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) zveřejnilo Výzvu 2 k dotačnímu programu COVID – Nájemné.

Nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou mít všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách.

Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům.

Žadatel má nárok na podporu, pokud se jedná o nájemní, podnájemní, nebo pachtovní smlouvu.

Žádosti je možné podávat od 21. 10 2020 do 21. 1. 2021, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Bližší informace k programu COVID – Nájemné Výzva 2 naleznete na stránkách MPO:

www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/

Postup pro vydání čestného prohlášení statutárním městem Olomouc (dále jen „SMOl“), zast. Správou nemovitostí Olomouc, a.s. (dále jen „SNO, a.s.“) nebo Správou nemovitostí Olomouc, a.s., jako pronajímateli:

SNO, a.s. vyřizuje vydání čestného prohlášení u Smluv uzavřených mezi žadatelem a SMOl zast. SNO, a.s., jako pronajímatelem, nebo Smluv uzavřených mezi žadatelem a SNO, a.s., jako pronajímatelem.

Žádosti o vydání čestného prohlášení pronajímatele zasílá žadatel společnosti Správa nemovitostí Olomouc a.s. nejpozději do 18. 1. 2021 v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky společnosti Správa nemovitostí Olomouc a.s. -„ts3getc“ (držitelé datových schránek) nebo prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@sno.cz (žadatelé, kteří nejsou držiteli datových schránek). K žádosti připojí žadatel vyplněné „Čestné prohlášení pronajímatele – COVID – Nájemné Výzva 2“. Čestné prohlášení pronajímatele opatřené zaručeným elektronickým podpisem nebo ověřeným podpisem, bude žadateli zasláno zpět do datové schránky nebo na e-mailovou adresu žadatele.