Příspěvky

Podnikatelé a příspěvek na nájemné v rámci programu COVID – Nájemné Výzva 3

Podnikatelé a příspěvek na nájemné v rámci programu COVID – Nájemné Výzva 3

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) zveřejnilo 15. ledna 2021 Výzvu 3 k dotačnímu programu COVID – Nájemné a 20. 1. 2021 dodatek č.1 k této výzvě. Nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou mít všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách.

Kromě provozoven, které musely být krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1.a) až I. 1. a f) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-12-23, a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 % (v případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 je podmínkou pokles tržeb u předmětné provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se 3. čtvrtletím roku 2020 alespoň o 66%).

K žádosti je nutné doložit „Čestné prohlášení pronajímatele COVID – Nájemné Výzva 3“. Pro nájemce prostor, které jsou ve vlastnictví města Olomouce, přinášíme návod pro získání čestného prohlášení statutárního města Olomouce (dále jen „SMOl“) jako pronajímatele.
Obecné informace k programu COVID- Nájemné Výzva 3

Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Žadatel má nárok na podporu, pokud se jedná o nájemní, podnájemní, nebo pachtovní smlouvu. Žádosti je možné podávat od 1. 2. 2021 do 1. 4. 2021, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Pokud se žadatel do systému registroval již v první, nebo druhé výzvě, nová registrace není nutná.
Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020.

Bližší informace k programu COVID – Nájemné Výzva 3 naleznete na stránkách MPO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2021/1/Vyzva3-COVID-Najemne_20210114-f.pdf a https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2021/1/Dodatek-c–1-k-Vyzve-3-programu-COVID-Najemne.pdf

K žádosti je nutné doložit „Čestné prohlášení pronajímatele COVID – Nájemné Výzva 3“. Toto je postup, jak získat potvrzení v případě, že pronajímatelem je město, respektive společnost Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
A) Smlouvy uzavřené mezi žadatelem a SMOl zastoupeném společností Správa nemovitostí Olomouc a.s. (pronajímatelem)

Žádosti o vydání čestného prohlášení pronajímatele zasílá žadatel společnosti Správa nemovitostí Olomouc a.s. nejpozději do 29. 3. 2021 v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky společnosti Správa nemovitostí Olomouc a.s. -„ts3getc“ (držitelé datových schránek) nebo prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@sno.cz (žadatelé, kteří nejsou držiteli datových schránek). K žádosti připojí žadatel vyplněné „Čestné prohlášení pronajímatele – COVID – Nájemné Výzva 3“ a kopii buď nájemní, pachtovní nebo podnájemní smlouvy. Čestné prohlášení podepsané pronajímatelem bude žadateli zasláno zpět do datové schránky nebo na e-mailovou adresu žadatele.
B) Smlouvy uzavřené mezi žadatelem a SMOl (pronajímatelem)

Žádosti o vydání čestného prohlášení pronajímatele zasílá žadatel odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce nejpozději do 29. 3. 2021 v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky SMOl – „kazbzri“ (držitelé datových schránek) nebo prostřednictvím e-podatelny – podatelna@olomouc.eu (žadatelé, kteří nejsou držiteli datových schránek). K žádosti připojí žadatel vyplněné „Čestné prohlášení pronajímatele – COVID – Nájemné Výzva 3“ a kopii buď nájemní, pachtovní nebo podnájemní smlouvy. Čestné prohlášení podepsané pronajímatelem bude žadateli zasláno zpět do datové schránky nebo na e-mailovou adresu žadatele.

Případné žádosti o prominutí části nájemného hrazeného nájemci provozoven, které jsou umístěny v budovách statutárního města Olomouce a kterým bylo na základě přijatých opatření vlády ČR zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách, budou shromažďovány odborem majetkoprávním Magistrátu města Olomouce. Po skončení nouzového stavu budou žádosti předloženy k rozhodnutí orgánům města.