Správa soukromých domů

Nabídka na správu domu

Správa Nemovitostí Olomouc, a.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 22. 11. 2001 Statutárním městem Olomouc jako jediným akcionářem bez výzvy k upisování akcií. Statutární město Olomouc vložilo do společnosti základní kapitál ve výši 117 000 000,- Kč ve formě nemovitého a movitého majetku.

Společnost SNO, a.s. je organizací, která navázala na činnost Správy domovního fondu Olomouc, Podniku bytového hospodářství Olomouc. Činností správy nemovitostí se tedy zabývá již několik desítek let. Více o činnosti na www.sno.cz

Správou domů, které jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob je pověřeno oddělení správy soukromých domů (SSD) při SNO,a.s., které zajišťuje kompletní správu domu v rozsahu:
 • předpis a evidenci plateb fondu oprav a služeb spojených s bydlením,
 •  stanovení záloh na služby spojené s užíváním bytu, včetně aktualizace v návaznosti na změny
  cenových a právních předpisů,
 •  výběr záloh na služby a do fondu oprav prostřednictvím České pošty, event. jiného bankovního
  ústavu, popřípadě v hotovosti pokladně SNO,
 •  úhrada faktur dodavatelům služeb a úhrada faktur z fondu oprav,
 •  výplata hotovosti za drobné výdaje z fondu oprav na pokladně správce,
 •  roční vyúčtování služeb spojených s bydlením,
 •  roční zpracování zprávy o hospodaření účtu fondu oprav,
 •  zprostředkování a součinnost při uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli služeb (dodávka
  tepla a teplé vody, elektřiny, vody, plynu, čištění komínů a další),
 •  návrh a kalkulace příspěvku na fond oprav,
 •  sestavení rozpočtu SVJ
 •  zajišťování oprav a údržby Vašeho majetku dodavatelským způsobem v rozsahu:
Opravy menšího rozsahu
 • zajištění dodavatelské firmy,
 • vystavení objednávky,
 • úhrada faktury – faktura do částky 5 000,- Kč bude podepsána 1 členem výboru (dle pravidel SVJ),
 • faktura nad částku 5 000,- Kč bude podepsána 2 členy výboru (dle pravidel SVJ).
Opravy většího rozsahu
 • výběr firem – poptávkové řízení (firmu, která bude práce provádět si společenství, popř. výbor, na základě poptávkového řízení, vybere samo),
 • vypracování objednávky, konzultace smlouvy o dílo,
 • převzetí dokončených prací (ve spolupráci se členy výboru),
 • proplacení faktury -faktura musí být podepsaná min. 1 nebo 2 členy výboru (dle pravidel SVJ).
Řešení havarijních případů
 • vlastníci, popřípadě podnájemníci nahlásí správci vzniklou závadu ve společných prostorách domu a správce po prověření zajistí opravu ihned, bez předchozího souhlasu člena výboru. Faktura, po odsouhlasení 1 nebo 2 členy výboru, bude proplacena z fondu oprav.
 • vystavování upomínek případných neplatičů,
 •  součinnost při soudním vymáhání dluhu na fondu oprav, zálohách na služby a vyúčtování
  služeb,
 •  zajišťování povinných revizí v zákonem stanovených lhůtách a zajištění odstranění případných
  vad dodavatelským způsobem,
 •  zajišťování požárně preventivní činnosti dodavatelským způsobem,
 •  hospodaření s účtem domu na základě smluvních podmínek,
 •  vedení účetnictví na účtu správce v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, včetně
  vypracování podkladů pro zpracování daňového přiznání,
 •  vedení účetnictví na účtu společenství v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, včetně
  vypracování podkladů pro zpracování daňového přiznání
 •  základní právní poradna, zpracování změny zápisu SVJ do obchodního rejstříku,
 •  příprava a součinnost při uzavírání nájemních smluv na byty a nebytové prostory,
 •  příprava a součinnost při uzavírání všech dalších smluv vázaných k Vašemu majetku,
 •  vedení mzdové agendy – výplata mzdy (úklid, “domovnické práce a p.) a odměn, odvod zálohy
  daně z příjmů finančnímu úřadu a ZP, vypracování potřebných dokladů pro finanční úřad,
 •  součinnost při zajišťování a splácení úvěru při opravě domu,
 •  vedení fondu oprav po samostatných blocích (vchodech) (bytový objekt, nebytový objekt, garáže)
 •  zajištění nejvýhodnějšího pojištění nemovitosti ve spolupráci s makléřskou firmou,

Další služby dle Vašich požadavků a našich možností na základě smlouvy.

V případě zájmu zajišťujeme výkon funkce předsedy společenství vlastníků ev. předsedy výboru společenství vlastníků:
 • Přebíráme odpovědnost za výkon dané funkce ve statutárním orgánu společenství
 • Připravujeme podklady pro konání shromáždění SVJ
 • Vedeme shromáždění SVJ
 • Zajistíme zápis změny statutárního orgánu na rejstříkovém soudu
 • Komunikujeme se státními institucemi (finanční úřad, bankovní ústavy, pojišťovny atd.)
 • Vymáháme případné pohledávky SVJ
 • Pravidelně seznamujeme členy SVJ s hospodařením jejich finančními prostředky

Co je pro to třeba udělat?

Navštívit nás a:
 1. Správně a včas se rozhodnout.
 2. Uzavřít smlouvu o správě.
 3. Uzavřít pojištění nemovitosti (ve spolupráci se správcem).
 4. Stanovit si priority nakládání s Vaším majetkem – pokud bude zájem, rádi poradíme.
 5. …a potom již jen sledovat námi dosahované výsledky.

Kontaktujte nás

Špajs Roman
vedoucí správy soukromých domů

telefon: 585 238 132
mobil: 606 722 230
e-mail: r.spajs@sno.cz

Zemanová Milena
referent správy soukromých domů

telefon: 585 238 142
mobil: 734 790 358
e-mail m.zemanova@sno.cz

Vyhňáková Věra
ekonomický náměstek

telefon: 585 238 107
mobil: 737 465 918
e-mail v.vyhnakova@sno.cz