SPRÁVA NEMOVITOSTÍ OLOMOUC a.s.
Menu
Rychlý kontakt

Správa nemovitostí Olomouc a.s.

Školní 202/2
779 00 Olomouc

Tel.:585 238 111
GSM:606 750 763
Fax:585 223 435
Kontakt podrobně

Správa soukromých domů

 Nabídka na správu domu

Správa Nemovitostí Olomouc, a.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 22. 11. 2001 Statutárním městem Olomouc jako jediným akcionářem bez výzvy k upisování akcií. Statutární město Olomouc vložilo do společnosti základní kapitál ve výši 117 000 000,- Kč ve formě nemovitého a movitého majetku.
Společnost SNO, a.s. je organizací, která navázala na činnost Správy domovního fondu Olomouc, Podniku bytového hospodářství Olomouc. Činností správy nemovitostí se tedy zabývá již několik desítek let. Více o činnosti na www.sno.cz

Správou domů, které jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob je pověřeno oddělení správy soukromých domů (SSD) při SNO,a.s., které zajišťuje kompletní správu domu v rozsahu:

 •  předpis a evidenci plateb fondu oprav a služeb spojených s bydlením,
 •  stanovení záloh na služby spojené s užíváním bytu, včetně aktualizace v návaznosti na změny
   cenových a právních předpisů,
 •  výběr záloh na služby a do fondu oprav prostřednictvím České pošty, event. jiného bankovního
   ústavu, popřípadě v hotovosti pokladně SNO,
 •  úhrada faktur dodavatelům služeb a úhrada faktur z fondu oprav,
 •  výplata hotovosti za drobné výdaje z fondu oprav na pokladně správce,
 •  roční vyúčtování služeb spojených s bydlením,
 •  roční zpracování zprávy o hospodaření účtu fondu oprav,
 •  zprostředkování a součinnost při uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli služeb (dodávka
   tepla a teplé vody, elektřiny, vody, plynu, čištění komínů a další),
 •  návrh a kalkulace příspěvku na fond oprav,
 •  sestavení rozpočtu SVJ
 •  zajišťování oprav a údržby Vašeho majetku dodavatelským způsobem v rozsahu:

          > Opravy menšího rozsahu:
              - zajištění dodavatelské firmy,
              - vystavení objednávky,
              - úhrada faktury - faktura do částky 5 000,- Kč bude podepsána 1 členem výboru (dle
                pravidel SVJ),
              - faktura nad částku 5 000,- Kč bude podepsána 2 členy výboru (dle pravidel SVJ).

           > Opravy většího rozsahu:
              - výběr firem – poptávkové řízení (firmu, která bude práce provádět si společenství,
                popř. výbor, na základě poptávkového řízení, vybere samo),
              - vypracování objednávky, konzultace smlouvy o dílo,
              - převzetí dokončených prací (ve spolupráci se členy výboru),
              - proplacení faktury -faktura musí být podepsaná min. 1 nebo 2 členy výboru (dle pravidel
                SVJ).

           > Řešení havarijních případů:
              - vlastníci, popřípadě podnájemníci nahlásí správci vzniklou závadu ve společných
                prostorách domu a správce po prověření zajistí opravu ihned, bez předchozího souhlasu
                člena výboru. Faktura, po odsouhlasení 1 nebo 2 členy výboru, bude proplacena z fondu
                oprav.

 •  vystavování upomínek případných neplatičů,
 •  součinnost při soudním vymáhání dluhu na fondu oprav, zálohách na služby a vyúčtování
   služeb,
 •  zajišťování povinných revizí v zákonem stanovených lhůtách a zajištění odstranění případných
   vad dodavatelským způsobem,  
 •  zajišťování požárně preventivní činnosti dodavatelským způsobem,
 •  hospodaření s účtem domu na základě smluvních podmínek,
 •  vedení účetnictví na účtu správce v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, včetně
   vypracování podkladů pro zpracování daňového přiznání,
 •  vedení účetnictví na účtu společenství v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, včetně
   vypracování podkladů pro zpracování daňového přiznání
 •  základní právní poradna, zpracování změny zápisu SVJ do obchodního rejstříku,
 •  příprava a součinnost při uzavírání nájemních smluv na byty a nebytové prostory,
 •  příprava a součinnost při uzavírání všech dalších smluv vázaných k Vašemu majetku,
 •  vedení mzdové agendy - výplata mzdy (úklid, "domovnické práce a p.) a odměn, odvod zálohy
   daně z příjmů finančnímu úřadu a ZP, vypracování potřebných dokladů pro finanční úřad,
 •  součinnost při zajišťování a splácení úvěru při opravě domu,
 •  vedení fondu oprav po samostatných blocích (vchodech) - bytový objekt
                                                                                    - nebytový objekt
                                                                                    - garáže
 •  zajištění nejvýhodnějšího pojištění nemovitosti ve spolupráci s makléřskou firmou,

    Další služby dle Vašich požadavků a našich možností na základě smlouvy.

  

Připravujeme pro Vás zajišťování funkce předsedy společenství vlastníků:

 • příprava podkladů na shromáždění:

          - vypracování a distribuce pozvánky,
          - vyhotovení presenční listiny,
          - vypracování a přednesení zprávy předsedy výboru a zprávy o hospodaření účtu fondu oprav,
          - zpracování plánu oprav a plánu rozpočtu na rok,
          - vedení schůze SVJ,
          - vyhotovení zápisu ze schůze,

 • vedení knihy vlastníků,
 • vedení knihy došlé pošty,
 • zakládání zápisu ze schůzí + presenční listiny,
 • vymáhání případných dluhů.
         

Co je pro to třeba udělat?

Navštívit nás a:

 1. Správně a včas se rozhodnout.
 2. Uzavřít smlouvu o správě.
 3. Uzavřít pojištění nemovitosti (ve spolupráci se správcem).
 4. Stanovit si priority nakládání s Vaším majetkem - pokud bude zájem, rádi poradíme.
 5. ...a potom již jen sledovat námi dosahované výsledky.

Kde nás najdete

V sekci Kontakt

©2008-2021 Správa nemovitostí Olomouc a.s.

Vážení klienti,

v návaznosti na nouzový stav a vládou přijatá opatření, se mění úřední hodiny pro styk s veřejností.

Pondělí 8-12 13-16 hodin
Středa 8-12 13-16 hodin

Dovolujeme si Vás požádat o upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné.
V případě osobní návštěvy prosíme, abyste do budovy vstupovali pouze s nasazeným respirátorem.
S ohledem na aktuální situaci jsou termíny prohlídek zrušeny. Fotografie jsou k dispozici u zveřejněných bytů.

Děkujeme za pochopení.